Eurocircuit Valkenswaard

De nieuwste ontwikkelingen staan bovenaan. Als je de complete geschiedenis wilt lezen klik dan hier, je begint dan  in 2016 en scrollt daarna naar boven.

September 2023 stand van zaken nieuw bestemmingsplan.

Vanaf begin mei 2023 Is het ontwerpbestemmingsplan Eurocircuit gereed. Het heeft ter inzage gelegen. Daarna volgde de periode dat zienswijzen kunnen worden ingediend. En ook dat is inmiddels gebeurd: er zijn er 29 ingediend. Deze worden allemaal bestudeerd en beantwoord door de gemeente. We zullen die antwoorden over enige tijd kunnen lezen in de “Nota van zienswijzen” die de gemeenteraad krijgt aangeboden bij de raadsstukken over het Eurocircuit. Waarschijnlijk hebben veel particulieren een zienswijze ingediend. Ook Groen en Heem heeft dat gedaan.

We vinden dat het bestemmingsplan zeker niet voldoende en afdoende de heikele zaken heeft geregeld om het Eurocircuit voor de komende tien jaar stevig en stabiel voort te zetten. In andere woorden: ons inziens zijn de zaken die in het verleden tot conflicten leidden in het plan niet toekomstbestendig neergezet. Dat is jammer, want dat betekent dat de onvrede en het gedoe rondom het circuit weer niet voorbij is. Terwijl we allemaal een circuit willen dat er mag zijn maar wel voldoet aan de regels.
Ja en dan gaat de M.E.R. (Milieu effect rapportage) een rol spelen. De beide betrokken gemeenten, Valkenswaard en Bergeijk, hebben om een Milieu Effect Rapportage gevraagd (ter toelichting: een Milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een project in beeld voordat de overheid een besluit over dat project neemt. Als je hier meer over wilt weten klik dan hier.) en deze is intussen gereed. Dan gaat de zgn. MERadviescommissie aan het werk en toetst de MER. En wat blijkt? De MERadviescommissie heeft erg veel kritiek op de MER. Je kunt hier naar de webpagina van de MERadviescommissie over de MER van het Eurocircuit.

Op vijf belangrijke punten: geluid, verkeer, parkeren, natuur en stikstof, acht de commissie de rapportage onvoldoende. Er zal opnieuw onderzoek moeten plaatshebben over deze vijf items. Dat is geen kleinigheid om het maar eens netjes te zeggen. Verscheidene onderzoeken opnieuw en uitgebreider laten doen, naar andere gegevens zoeken dan waar nu niet naar is gezocht … er is dus veel werk aan de winkel. En of het dan wel voldoende lukt is de grote vraag.
De verwachting dat dit plan reeds in september 2023 aan de raad kon worden voorgelegd, is volkomen onrealistisch gebleken. Daarna noemde men november 2023 maar wij denken dat ook dat onhaalbaar is gezien het vele huiswerk dat nu voorligt.

De gemeente meent toch “zicht op legalisatie” te hebben. En daarom mag er in de tussentijd weer gecrosst worden. Je kunt je afvragen of dat zicht wel zo realistisch is nu het plan op zoveel punten door de MERadviescommissie als onvoldoende is beoordeeld. Want hoe repareer je echt fundamentele fouten in het plan zoals het intern salderen van de stikstofuitstoot wat niet kan in de huidige situatie. De bestemming bosgebied wijzigen door het etiket te verwisselen voor een ander etiket. Door als een struisvogel de kop in het zand te steken om vooral maar niet te zien hoe slecht de Natura 2000 rond het circuit er aan toe is, enz enz. Nogmaals, hoe luchtig ook de reactie van het college in het E.D. was op 8 augustus, het is geen kleinigheid om dit voor elkaar te boksen zodat het ook echt klopt. Groen en Heem wacht af en blijft alert op verdere ontwikkelingen in dit bestemmingsplan en zal handelen waar nodig in onze overtuiging. Wordt vervolgd.

Juli 2021

Op 15 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Valkenswaard gekozen voor een toekomstscenario voor de verenigingen op de terreinen bij het Eurocircuit. De raad besloot tot keuze voor scenario 2 “het huidige legale gebruik”, oftewel, voor het gebruik dat is toegestaan volgens de geldende Hinderwetvergunningen van 1993.

Na de zomerperiode van 2021 zullen stappen gezet worden om met belanghebbende partijen tot een nieuw bestemmingsplan en milieuvergunningen te komen voor het gebied.

Mei 2021

In oktober 2020 hebben diverse groeperingen van direct omwonende belanghebbenden zich verenigd in een nieuw collectief, Platform Leefomgeving Eurocircuit. Het betreft Groen en Heem Valkenswaard e.o., bewoners van Lage Heide verenigd in Eurocircuit aan banden/Oorverdovend Woongenot, Buurtcomité Mgr. Smetsstraat, Ecologische tuinderij de Weitens, Omwonenden Victoriedijk e.o., bewoners Westerhovenseweg verenigd in Inwoners Dommelen-Zuid

In mei 2021 heeft de gemeentelijke projectgroep Toekomst Eurocircuit een conceptrapportage gepubliceerd met betrekking tot vier mogelijk toekomstscenario’s die zijn onderzocht.

Door het PLatform Leefomgeving Eurocircuit is schriftelijk gereageerd. Hieronder vermelden we enkele belangrijke conclusies.

– Er is sprake van een ondemocratisch en niet-transparant proces: op geen enkele manier doet het gevolgde proces recht aan de belangen van aangeslotenen bij het Platform Leefomgeving Eurocircuit maar ook niet aan die van vele overige inwoners binnen de gemeente Valkenswaard en van omliggende gemeenten. De bewoners van de woonwijk Lage Heide worden door u (juridisch) zelfs als niet belanghebbend beschouwd

– Draagvlak herriesporten: u stelt ten onrechte dat het platform heeft aangegeven geen draagvlak te zien en daarmee “tegenstander” zou zijn van herriesporten. Expliciet is door het Platform aangegeven dat activiteiten zoals die passen bij “de geest” van de milieuvergunningen van 1993 bespreekbaar zijn.

Onduidelijke vaststelling plangebied Toekomst Eurocircuit 

In totaal wordt 21ha uit het Bestemmingsplan Buitengebied overgeheveld naar het bestemmingsplan Eurocircuit. Redenen/argumenten daarvoor worden in het conceptrapport niet genoemd. Niet in de tekst en niet bij de verbeeldingen.

– Onjuiste en onvolledige informatie: de beschrijving van combinatiescenario 5 geeft onjuiste, misleidende en onvolledige informatie en biedt geen enkele waarborg dat rekening gehouden wordt met de belangen van inwoners uit de directe leefomgeving van het Eurocircuit. Het scenario betekent een zeer aanzienlijke uitbreiding van lawaai-activiteiten waarbij het aspect adequate handhaving verder volledig  wordt genegeerd.

Vernietiging Natuur Netwerk Brabant (NNB): het plangebied brengt vernietiging met zich mee van meer dan 13 ha natuur behorende bij Natuur Netwerk Brabant.

– Juridisch haalbaarheid: de plannen zijn, naar onze mening, rekening houdend met en op basis van ervaringen uit tal van gevoerde procedures, in strijd met wet- en regelgeving en juridisch onhaalbaar.

– Financiële consequenties : de rapportage verzwijgt de financiële consequenties voorkomend uit de keuze van de scenario’s met betrekking tot o.a. planschadeclaims en WOZ-bezwaren. De verwachting is tevens dat het bestemmingsplan en de daaropvolgende milieuvergunningen onderwerp zullen vormen van, opnieuw, eindeloze juridische procedures.

De gehele reactie kunt u downloaden en lezen via onderstaande link: 20210510-01-Reactie-PLEC-op-Conceptrapportage-Toekomst-Eurocircuit

Op15 juli 2021 maakt de gemeenteraad een keuze uit de verschillende scenario’s.

Maart 2020

In het voorjaar van 2020 buigt de gemeenteraad zich over mogelijke toekomstscenario’s voor het Eurocircuit. Begin 2021 zou dan een nieuw voorontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd.

Er lopen nog diverse gerechtelijke procedures, noodzakelijk mede vanwege het, naar onze mening, niet naleven van eerdere uitspraken van rechtbank en van Raad van State. Zo wordt nog steeds gecrost op het deel van het motorcrosscircuit waar de bestemming “Bos” op ligt en crossen niet is toegestaan. Ook is de milieuvergunning uit 1993 daarvoor niet toereikend. Ook het oordeel van de rechtbank dat commerciële activiteiten niet zijn toegestaan wordt niet gerespecteerd. Telkens worden uitspraken anders uitgelegd en of opnieuw weer ter discussie gesteld. Het is duidelijk dat de gemeente, kost wat kost, niet wil handhaven en op allerlei manieren “tijd rekt”.  Ook de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant werpt zich, in onze ogen, daarbij op als vurig pleitbezorger van de argumenten van de gemeente. We verbazen ons regelmatig over de vermeende onafhankelijkheid van de provinciale dienst. Steeds beroept de dienst zich daar wel op.

Ook ligt er een ontwerpbesluit momenteel ter inzage voor het verlenen van een vergunning Wet NatuurBescherming (WNB) voor het motorcrosscircuit. In het kort komt het er op neer dat ruimte wordt geboden voor aanzienlijk meer crossactiviteiten vanwege het feit dat crossmotoren door technologische ontwikkelingen minder stikstof uitstoten dan in het jaar 2000. De “stikstofruimte” die daardoor ontstaat gebruikt men nu om op te vullen met nog meer herrie-activiteiten.

Naar onze mening wordt op deze manier oneigenlijk gebruik gemaakt van de aan landbouwbedrijven geboden mogelijkheid tot intern salderen bij vervanging van modernere stallen e.d. Positieve maatregelen ter verbetering van het klimaat door schonere motoren worden op deze manier door de motorcross weer te niet gedaan.

Groen en Heem dient samen met de Brabantse Milieufederatie en de Milieuwerkgroep de Kempen een zienswijze in bij de provincie en stellen , indien nodig, beroep in bij de rechter.

December 2019

In oktober 2018 oordeelde de Raad van State dat crossen over een deel van de motorcrossbaan (voorheen vuilstortplaats)  niet is toegestaan vanuit bestemmingsplan. Het deel heeft de bestemming Bos waar niet overheen mag worden gecrost. Het overgangsrecht kan niet worden ingeroepen volgens de Raad van State. Ook ontbreekt voor een deel van de motorcrossbaan een gelden milieuvergunning.

Op 13 december heeft de Raad van State het hoger beroep behandeld, vanwege het niet naleven door de gemeente van de uitspraak in oktober 2018. Uitspraak, naar verwachting, half februari 2020.

Ondanks het ontbreken van concreet zicht op legalisatie heeft de gemeente op 4 november toch een vergunning verleend voor een zogenaamde milieuneutrale wijziging van de motorcrossbaan. Naar de mening van omwonenden en van Groen en Heem is er geen sprake van een milieuneutrale wijziging. De gehanteerde argumenten zijn er met “de haren bijgesleept” om maar de indruk te wekken dat het juridisch in orde is. Bovendien kan de verleende vergunning niet in werking treden vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan.

Een procedure bij de rechtbank in den Bosch loopt. De behandeling ervan is op 10 januari 2020.

Door de provincie Noord-Brabant is aan de motorcrossvereniging een last onder dwangsom opgelegd vanwege het niet hebben van een vergunning Wet natuurbescherming (met name vanwege stikstofuitstoot op Natura2000-gebied Leenderbos). Uiterlijk 14 februari 2020 dient een vergunning te zijn aangevraagd. De motorcrossvereniging heeft beroep ingesteld tegen dit besluit van de provincie bij de rechtbank in den Bosch. Wanneer dit beroep behandeld zal worden is nog niet bekend.

Aan de Rallycrossvereniging is een voornemen aangekondigd tot het opleggen van een last onder dwangsom, eveneens vanwege het ontbreken van een vergunning Wet natuurbescherming.

Oktober 2019

Op donderdag 24 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Eurocircuit NIET vastgesteld. Vanwege de stikstof-uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het niet mogelijk om tot een juridisch toelaatbare situatie te komen voor uitbreiding van de activiteiten op het Eurocircuit. Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant aan zowel de motorcrossvereniging als aan de autorallycrossvereniging medegedeeld dat een vergunning Wet natuurbescherming noodzakelijk is gezien o.a. de stikstofuitstoot door de crossactiviteiten. Uiterlijk 14 februari 2020 dient een ontvankelijke aanvraag te zijn ingediend bij de provincie.

Valkenswaard, 26 mei 2019

Eurocircuit Valkenswaard aan banden

Omwonenden ernstig misleid door gemeente

Bewoners van de nieuwbouwwijk Lage heide in Valkenswaard komen in opstand tegen de uitbreidingsplannen voor de activiteiten van het naastgelegen Eurocircuit. Met de campagne ‘Eurocircuit aan banden’ maakt de jonge wijk duidelijk dat ze klaar zijn met de schimmige bestuurscultuur van de gemeente Valkenswaard. Als de plannen erdoor worden gedrukt, lijkt de gemeente onvermijdelijk af te koersen op planschadeclaims vanuit de nieuwe wijk, als gevolg van de te verwachten waardedaling van de woningen.

Via onderstaande link kunt u het volledige door de groep opgestelde persbericht downloaden.

Persbericht Eurocircuit aan banden

Maart 2019

Milieueffectrapport Eurocircuit nog niet volledig
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de bestemmingsplannen voor het Eurocircuit opnieuw beoordeeld. Zij concludeert dat nieuwe informatie geleverd is maar het rapport nog niet compleet is. Zo worden geluideffecten mogelijk onderschat. De Commissie adviseert daarom te wachten met een besluit, en eerst de milieugevolgen compleet in beeld te brengen.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de gemeenteraden van de gemeente Valkenswaard en van Bergeijk – besluit over het project. Zie ook
www.commissiemer.nl.

Het plan

De gemeenten Valkenswaard en Bergeijk willen de activiteiten op het Eurocircuit, zoals motor-, rally- en fietscross, hondentraining en outdoor vastleggen in nieuwe bestemmingsplannen en nieuwe vergunningen. Voordat de gemeenteraden van de gemeente Valkenswaard en van Bergeijk over de plannen besluiten, zijn de milieugevolgen in een
milieueffectrapport onderzocht. Eerder concludeerde de Commissie dat het rapport nog niet compleet was.
De gemeente Valkenswaard heeft de Commissie gevraagd het aangepaste rapport te toetsen.

Het advies

Het aangepaste rapport geeft belangrijke nieuwe informatie over het Eurocircuit. Zo is de verkeerssituatie nu goed in beeld gebracht. Ondanks dat is het rapport nog niet volledig.
De beschrijving van de huidige legale situatie schiet nog tekort. Nu daar op korte termijn rechterlijke uitspraken over komen, zou de uitkomst daarvan helpen de nodige duidelijkheid te verschaffen. Onduidelijk is namelijk welke activiteiten nu wel of niet zijn toegestaan. Naast de activiteiten op het Eurocircuit, staan de nieuwe bestemmingsplannen
ook andere activiteiten toe die geen relatie hebben met het Eurocircuit, zoals evenementen. De milieueffecten daarvan, zoals verstoring van natuur, zijn nog niet beschreven. Het rapport onderschat daardoor mogelijk de milieueffecten van de plannen.
Ook laat het rapport nog niet goed zien welke maatregelen getroffen kunnen worden om eventuele geluidhinder, aantasting van beschermde natuur en verkeersoverlast te verminderen of wegnemen. De gemeenten kunnen hier dus nog geen keuze in maken.
De gemeente Valkenswaard heeft laten weten het rapport te laten aanpassen en daarna pas te besluiten.

We verwijzen u naar onderstaande documenten die wij ter informatie hebben toegestuurd aan de commissie mer.

Februari 2019

De Raad van State heeft op 24 oktober 2018 uitspraak gedaan en geoordeeld dat niet goed wordt gecontroleerd op openingsuren, crossen over het deel van de oude vuilstort mag niet volgens bestemmingsplan en de milieuvergunning wordt niet voldoende nageleefd doordat de motorcrossbaan zonder vergunning is uitgebreid hetgeen tot hogere geluidsniveaus leidt.

Na 40 jaar niet optreden en gedogen van illegale activiteiten legt de gemeente ook nu weer de uitspraak van de hoogste bestuursrechter naast zich neer.

Na maar liefst 18 weken heeft de gemeente een nieuw besluit genomen op het handhavingsverzoek en besloten niet te handhaven aangezien er volgens de gemeente zicht is op legalisatie doordat het bestemmingsplan in april in de gemeenteraad wordt behandeld.
Niet wordt vermeld dat de uitbreidingsplannen van het Eurocircuit in strijd zijn met wet-en regelgeving. Zo staat de Provinciale Verordening, waar gemeenten zich verplicht aan moeten houden, uitbreiding van lawaaisport niet toe. Met andere woorden, er is geen zicht op legalisatie omdat de gemeenteraad een plan dat niet mag volgens wetgeving, niet mag vaststellen. Tijdens de mondelinge zitting bij de Raad van State hebben we daarop geanticipeerd en is dit punt door ons al onder de aandacht gebracht van de rechters omdat het ontwerpbestemmingsplan op dat moment ter inzage lag. Het is ook niet voor niets dat er in de uitspraak geen aandacht aan wordt besteed. De gemeente gaat gemakshalve hieraan voorbij en geeft er weer een eigen “draai” aan.

En wat te denken van de ruim 3.100 m2 aan gebouwen, terwijl maar 650 m2 is toegestaan? Een particulier met een illegaal paardenhok komt daar zo niet mee weg.

Draagvlakonderzoek
De gemeente stelt alles in het werk om, tegen hoge maatschappelijke kosten, de bedrijfsmatige exploitatie van het Eurocircuit fors uit te breiden, alleen de economie telt. Dat het draagvlakonderzoek aangaf dat de ruime meerderheid van Dommelen en ook Valkenswaard tegen uitbreiding is doet er kennelijk niet toe, ook de handtekeningen van vele honderden inwoners tellen niet. De wereldwijde aandacht voor klimaatverbetering, verbetering van de toch al slechte luchtkwaliteit, aantastingen van natuur, dat alles telt kennelijk niet.

Waar blijft de “burgervader” van Valkenswaard, is er alleen oor en oog voor de economische ontwikkeling ten koste van de inwoners? Hopelijk grijpt de gemeenteraad eindelijk in?
Het is nog maar kort dag naar de gemeenteraadsvergadering in april.

In het overzicht met voorgenomen activiteiten staat o.a. dat:
* de rallycross voortaan dagelijks open mag zijn;
* de trainingen met motoren (o.a Supermotoren) naast de woensdag ook op vrijdagochtend mogen plaatsvinden;
* de weekenden in de wintermaanden worden opgevuld met rallycrosswedstrijden met 4*4-auto’s;
* er geluiden/adviezen zijn om de toegestane maximale geluidsniveaus in de wijk Lage Heide mogelijk te verhogen;
enz.enz.enz.

Ten opzichte van de activiteiten nu is sprake van bijna een verdubbeling aan activiteiten, terwijl de huidige situatie al een ruimte verdubbeling is t.o.v van wat destijds met een milieuvergunning is toegestaan.

Oktober 2018

De hoogste bestuursrechter van Nederland heeft uitspraak gedaan in het beroep van omwonenden en Groen en Heem tegen de illegale activiteiten op het Eurocircuit.

Op alle ingebrachte punten werden we in het gelijk gesteld.

De uitspraak houdt in dat het Eurocircuit zich moet houden aan regels vastgelegd in de milieuvergunning en het bestemmingsplan. Hieronder een korte uitleg van wat de Raad van State heeft bepaald.

Crossen over deel van de voormalige vuilstort is niet toegestaan vanuit bestemmingsplan.

Al jarenlang wordt er gecrost met motoren en vrachtwagens over het deel van het motorsportcircuit dat in 1986 de bestemming Bos heeft gekregen. De gemeente beriep zich op het overgangsrecht en stelde dat de activiteiten op het circuit niet veranderd waren t.o.v. de situatie in 1986.
De Raad van State stelde klip en klaar dat het overgangsrecht niet meer van toepassing is omdat de activiteiten sinds 1986 in aard, omvang en intensiteit fors zijn veranderd.
Dat betekent dat het deel de bestemming Bos (Natuur) heeft waarover niet meer mag worden gecrost.

De toegestane 8 uur per week en maximaal drie weekenden per jaar worden fors overschreden

De vraag ging over wanneer het circuit als opengesteld moet worden beschouwd. De gemeente en crossvereniging stelden dat het circuit opengesteld is op het moment dat er een motor wordt gestart. Met deze uitleg kun je dus alle kanten op. Het gevolg is dat in de praktijk er veel langer dan 8 uur werd gereden en dus ook tijdens vele weekenden. Er mogen maar drie weekenden zijn waarbij meer dan 8 uur is toegestaan.

De Raad van State was het met die uitleg van de gemeente niet eens en maakte duidelijk dat het circuit ook opengesteld is als er niet gereden wordt, maar andere activiteiten plaatsvinden. Door die uitleg is er ook beter te handhaven en wordt ook bereikt dat er ook maar maximaal drie weekenden kunnen zijn waarbij er langer dan 8 uur gereden kan worden. Die beperking tot maximaal drie is er niet voor niets en dient ter bescherming voor leefomgeving van omwonenden.

Grote evenementen zoals Dakar Pre-proloog en GP Motorcross kunnen niet met een aparte evenementenvergunning toegestaan worden.

Die activiteiten vallen onder het reguliere gebruik van het circuit en de gemeente kan de voorschriften van de milieuvergunning niet verruimen door die te omzeilen met een evenementenvergunning. Zo werd ten onrechte extra geluidsbelasting op de gevel van woningen van derden toegestaan. Dat mag nu niet meer.
Een evenementenvergunning regelt geen milieuvoorschriften maar ziet toe op openbare orde en veiligheid.

De gemeenteraad behandelt waarschijnlijk in april 2019 mogelijk een nieuw bestemmingsplan.

September 2018

Het ontwerpbestemmingsplan en PlanMER hebben vanaf 23 mei 6 weken ter inzage gelegen. Groen en Heem heeft, via haar advocaat, een zienswijze ingediend. Het bestemmingsplan zal in de gemeenteraadsvergadering van 8 november 2018 worden behandeld.

Inmiddels heeft de landelijke Commissie MER (milieueffectrapportage) een uiterst kritisch advies uitgebracht. Deze link brengt u naar dat advies.

Naast Groen en Heem hebben ook de provincie Noord-Brabant, de gemeente Bergeijk, recreatiepark de Kempervennen, Dorpsraad Westerhoven en Buurtvereniging Braambos aangegeven tegen de forse, vooral commerciële uitbreidingsplannen te zijn. Door middel van een handtekeningenactie in juli heeft ruim 90% van  de bewoners van de nieuwe wijk Lage Heide ook aangegeven tegen uitbreiding te zijn. Uiteraard wist men dat het circuit er was maar de bewoners voelen zich misleid door de jarenlange mooie “praatjes” en brochures terwijl met geen woord gerept werd over de al jaren bekende uitbreidingsplannen. Ze kondigen dan ook schadeclaims aan.

De gemeente trekt zich er vooralsnog weinig van aan en kennelijk heeft men lak aan de bezwaren.

Hier kunt u naar een ingezonden artikel in het Eindhovens Dagblad van 6 september 2018. Als de link niet werkt kunt u hier de tekst van het ingezonden artikel downloaden.

Maart 2018

Tot en met 14 maart 2018 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Eurocircuit ter inzage.

Zie onderstaande link naar de pagina.

https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/bestemmingsplannen_43757/item/voorontwerpbestemmingsplan-eurocircuit-en-nota-reikwijdte-en-detailniveau-1-februari-tm-14-maart-2018_75916.html

Wij adviseren u dringend uw inspraakreactie met eventuele bezwaren voor 14 maart te doen toekomen aan de gemeente.

Kort gezegd komt uit het voorontwerp naar voren:
– Ondanks wat men wil doen geloven vindt er een forse uitbreiding van crossactiviteiten plaats, met name neemt de commerciële exploitatie toe van zogenaamde rijvaardigheidscursussen (met een behoorlijk cross- en rallygehalte).
– De beide circuits mogen de hele week open zijn voor crossactiviteiten met voertuigen zonder verbrandingsmotoren.
– De gemeente nu niet toeziet (en de afgelopen 40 jaar niet heeft gedaan) op naleving van de voorschriften, de verwachting is dat dat in de nieuwe situatie ook niet gebeurt, ondanks de mooie “praatjes”.
– De beide circuits met lage huren voor de gronden in staat worden gesteld met gemeenschapsgeld de commerciële exploitatie mogelijk te maken. De vraag is: waar blijven al de gelden die door het Eurocircuit worden gegenereerd? Ten goede van wie komen die? Wat is de maatschappelijke rechtvaardiging voor de forse bestedingen aan gemeenschapsgeld? De politiek gaat die discussie niet aan, waarom kun je je afvragen?
– De gemeente lak heeft aan de bezwaren en de wensen van de grote omwonenden die al jaren overlast ervaren en, indien de plannen doorgaan, in de toekomst nog meer overlast zullen gaan ervaren. Bij meldingen van de overlast komt steevast het antwoord: “gesloten zonder nader onderzoek”.
– De gemeente via het plan de in de afgelopen vele jaren ontstane illegale bebouwing nu “eventjes”wil legaliseren. Er is 650 m2 toegestaan, er staat 3.155 m2 nu aan bebouwing, het overgrote deel zonder vergunning.
– Er een gesprek heeft plaatsgehad met belanghebbenden op 6 september 2017 waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt over het vervolgoverleg. De gemeente heeft eenzijdig deze afspraken naast zich neergelegd. Dit ondanks de vele uitingen van de gemeente dat men zo’n belang hecht aan burgerparticipatie, vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet.

De Vereniging Groen en Heem blijft omwonenden ondersteunen bij de pogingen om de gemeente te overtuigen tot een gezonde balans te komen tussen crossactiviteiten en woongenot van burgers.

November 2017

Met verbazing en ontsteltenis namen wij kennis van de raadsinformatiebrief d.d. 1 november 2017 aan de gemeenteraad. De brief trok onze aandacht vanwege de onvolledige en onjuiste inhoudelijke informatie. Groen en Heem heeft met een brief gereageerd,  ook namens  omwonenden, op dit eenzijdige en misleidende schrijven.

Ook al mogen de meningen inhoudelijk over het gebruik en de toekomst van het Eurocircuit van elkaar verschillen, wij hechten grote waarde aan een eerlijke, respectvolle, eerbiedwaardige  en democratische gang van zaken.  Nogmaals hebben wij benadrukt dat wij geen bezwaar hebben tegen de  crossactiviteiten door Valkenswaardse verenigingen binnen de daarvoor gestelde uren en maximaal aantal toelaatbare weekenden, inclusief de Motor GP, Endurocross en Preproloog Dakar.

De brief is misleidend doordat ten onrechte door het college wordt gesuggereerd dat slechts door een handjevol burgers overlast wordt ervaren van de activiteiten op de circuits. Het college schoffeert daarmee een grote groep burgers en partijen die door de raad worden vertegenwoordigd, waaronder de ruim 450 huishoudens namens wie een petitie is overhandigd tijdens de commissievergadering in oktober 2016.

Het college heeft jarenlang, tot na het in 2015 luiden van de noodklok door omwonenden, onzorgvuldig gehandeld door niet handhavend tegen de veroorzaakte overlast op te treden. Het circuit wordt veelvuldig via de Stichting Exploitatie Eurocircuit, commercieel onderverhuurd aan derden met facilitering op kosten van de Valkenswaardse gemeenschap.  Het college is mede verantwoordelijk voor de ontstane wildgroei en daaruit voorkomende kosten voor handhaving.

Wij zijn met het ambtelijk apparaat, op 6 september jl. in overleg geweest en een vervolggesprek begin november werd daarbij voorgesteld. Ondanks een herhaalde oproep onzerzijds voor een gesprek, is er nog geen datum vastgesteld voor een vervolggesprek.

De brief van het college aan de gemeenteraad en onze reactie daarop kunt u desgewenst downloaden en raadplegen via onderstaande links.

20171101 raadsinfobrief Eurocircuit

GENH 20171112-20 reactie raadsinfobrief Eurocircuit 1 november 2017

Mei 2017

Op 19 mei 2017 deed de bestuursrechter in Den Bosch een uitspraak en oordeelde dat op een deel van het crosscircuit, dat op de voormalige vuilstort ligt, niet gecrost mag worden. Op 23 mei 2017 werd tevens door het college van Burgemeester en Wethouders  het ‘Gebruiksprogramma Eurocircuit’ vastgesteld voor de toekomst van het Eurocircuit. De gemeente (eigenaar van de grond van het Eurocircuit) wil dit dossier in orde brengen“Bij de grote schoonmaak van het huis dat Eurocircuit heet, komen we zaken van jaren geleden tegen die we nu voor eens en altijd goed willen vastleggen. De visie en het besluit van de raad moeten in dit licht worden bezien. Tegelijkertijd staat de deur open om te praten over toekomstige duurzame ontwikkelingen en initiatieven.” aldus verantwoordelijk wethouder, de heer Wijnen.
Hierbij zal de gemeente dus ook rekening moeten houden met de recente uitspraak van de bestuursrechter die een verbod op motorcross oplegde voor een behoorlijk deel van het terrein. Op dat stuk lag vroeger een vuilstort en het werd in 1986 bestemd als ‘definitief bos’ doch er werd gewoon op gecrost. De grond onder de vuilstort mag niet gebruikt worden voor motorsportdoeleinden.

De gemeente probeert nu echter toch de huidige situatie te legaliseren met als uitgangspunt (opnieuw) maximale openstelling van, voor zowel motorcross als voor autorally, elk 8 uur en drie  weekenden per jaar, tijdens welke de circuits langer open mogen zijn dan 8 uur. In de praktijk betekent dat dat er niets verandert. Beide circuits mogen elk weekend open zijn gedurende 8 uur en drie weekenden dus langer dan 8 uur.

Controle op de 8 uur openstelling is voor de gemeente kennelijk “onmogelijk”, ondanks de vele beschikbare technische mogelijkheden van deze tijd. De gemeente stelt zich op het standpunt dat het circuit geacht wordt open te zijn op het moment dat er een motor in werking is (kan ook een grasmaaier zijn), waarbij pauzes e.d. niet als openingstijd worden beschouwd. Uiterst creatief maar uit handhavingsoogpunt onbegrijpelijk en oncontroleerbaar hetgeen in feite betekent dat het circuit de gehele week, ook zowel op vrijdag, zaterdag als zondag, open kan zijn, zolang men er maar voor zorgt dat men minder dan 8 uur feitelijk herrie maakt, waar door de gemeente weer niet op toegezien wordt en hetgeen niet te controleren is. Dat de hele dag door herrie ervaren wordt telt voor de gemeente blijkbaar niet. Van maart tot en met oktober is er bijna elk weekend wel een activiteit op het Eurocircuit aan de gang, meestal met veel herrie gepaard gaande.

Volledig wordt weer voorbij gegaan aan de overlast voor vele inwoners van Valkenswaard die door middel van een petitie van ruim 450 direct omwonende huishoudens en via een enqûete onder inwoners van Valkenswaard hebben aangeven de overlast, vooral in de weekenden, meer dan beu te zijn. Ook ergert men zich aan de herrie tijdens het wandelen in de Malpie.

Tot overmaat van ramp ondersteunt de gemeente ook nog het streven van de verenigingen om meer internationale wedstrijden naar het Eurocircuit te halen. Het signaal van vele, vele inwoners wordt volledig genegeerd.

Hoe een en ander te rijmen valt met de wens van de gemeente om mee te gaan in nieuwe duurzame ontwikkelingen waarbij men denkt aan geluidsarme toepassingen, bijvoorbeeld elektrische motoren is erg onduidelijk.  In de visie van het plan De Groote Heide wordt ingezet op een duurzame transformatie van het Eurocircuit als onderdeel van een gebruiksintensieve en levendige leisurezone, waarbij geen plaats is voor herriesporten.

Het is dringend gewenst om bij geluids- en of stankoverlast een signaal af te geven bij de gemeente. Buiten kantoortijden kan dat via het telefoonnummer van de gemeente 040-2083444. U hoort dan een antwoordbandje met melding van gesloten zijn met daarna opties om rechtstreeks persoonlijk klachten te melden bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Kies voor melding van geluidsoverlast optie 1 en vervolgens voor optie 2.

Maart 2017 resultaten enquête Eurocircuit 

De aanleiding voor het onderzoek betreft de mogelijke overlast van het Eurocircuit, welke ervaren wordt door inwoners van de gemeente Valkenswaard . In de periode juli-oktober 2016 zijn handtekeningen verzameld van ruim 450 huishoudens  uit de directe omgeving. De petitie met handtekeningen is op 13 oktober 2016 tijdens de commissievergadering aangeboden aan college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard en de gemeenteraad.

Doel van deze aanvullende enquête was om een breder inzicht te krijgen in de ervaren overlast van omwonenden maar ook van inwoners van Valkenswaard welke op grotere afstand van het Eurocircuit wonen.

Opzet van het onderzoek

Het betrof een online-enquête , bestaande uit 9 vragen.  Het verzoek tot invulling van de enquête is verspreid onder ca 360 e-mailadressen. Daarnaast is het verzoek gedaan via de Facebookpagina Groen en Heem Valkenswaard e.o.

Het onderzoek is gehouden in de periode 16 januari tot 25 januari 2017.

Het aantal respondenten bedraagt 82. Gecorrigeerd voor de verspreiding via Facebookpagina wordt uitgegaan van een respons van ca 20%.

Gesteld kan worden dat vanwege de spreiding van de emailadressen over de hele gemeente Valkenswaard de enquête als representatief kan worden beschouwd en een breed inzicht verschaf in de mate en vorm van overlast ervaren door inwoners van de gemeente Valkenswaard.

Resultaten van de enquête

Enkele opvallende resultaten uit de enquête zijn onder meer dat:

  • 52 van de 81 mensen (64,2%) ervaren geluidsoverlast;
  • 23 mensen van de 81 (28,40%) ervaren verkeersoverlast;
  • 27 mensen van de 81 (33,33%) ervaren overlast tijdens wandelen op b.v. de Malpie;
  • 29 mensen van de 81 (35,80%) ervaren overlast voor de natuur;
  • 54 mensen van de 70 (77,14%) ervaren de overlast tijdens weekenden;
  • Bij 40 mensen van de 74 (18,92% en 35,14%) wordt het woongenot (ernstig) aangetast;

Op 13 maart zijn tijdens een informatieavond de resultaten van de enquête gepresenteerd. Ook werd ingegaan op de actuele situatie aangaande de ontwikkeling van de N69/Westparallel.

Klik op onderstaande link om de gepresenteerde powerpoint-sheets van de avond te downloaden.

Info avond 13 maart 2017

December 2016

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad over de begroting in november is een petitie met handtekeningen van zo’n 450 huishoudens van direct omwonenden aan gemeenteraad en college overhandigd. Men geeft aan dat draagvlak voor de vele luidruchtige crossactiviteiten ontbreekt en dat men vreest voor toenemende overlast. En dat in een gebied waar bewoners al worden geconfronteerd met de Westparallel/N69. Wij zijn dan ook verheugd te vernemen dat het besef ook bij de gemeente doordringt dat herriesport niet combineert met het idee van rust en ruimte. Ook vanwege de strengere
milieuregels en de overlast voor omwonenden moet nagedacht worden over een Eurocircuit, versie 2.0. De gemeente wil, zo blijkt uit een artikel in het ED van 16 december, met omwonenden en gebruikers van het Eurocircuit in gesprek en nadenken over alternatieve milieuvriendelijkere varianten. Er lopen momenteel ook enkele juridische procedures omtrent naleving van de geldende milieuvergunningen (uit 1993) en het bestemmingsplan (uit 1977). Bepalingen wat geluidsniveaus, openingstijden, aantal weekenden per jaar, worden niet nageleefd. Er is sprake van aantasting van natuur, met name vanwege de stikstofdepositie in de Natura2000-deelgebieden de Malpie en het beekdal van de Keersop, luchtkwaliteit verslechtert, etc.
Omwonenden worden ondersteund door Groen en Heem.

Mei 2016             

De actiegroep Verontruste Omwonenden Eurocircuit is nieuw leven ingeblazen. Men verzet zich tegen de toenemende herrie van het Eurocircuit. Omwonenden willen dat de gemeente Valkenswaard paal en perk stelt aan ontwikkelingen op het crossterrein.  De groep is van mening dat op het Eurocircuit steeds vaker activiteiten worden georganiseerd die overlast veroorzaken, meer dan volgens de milieuvergunning (van 1993) en het bestemmingsplan (van 1977) is toegestaan. Wellicht liggen er mogelijkheden in de ontwikkeling van een circuit voor electrische auto’s en motoren?  Ook worden vraagtekens gezet bij de milieueffecten, met name vanwege de stikstofdepositie op het Natura2000-gebied de Malpie en vrezen ze voor verstening van het gebied door aanleg van een nieuw parkeerterrein (1.400 parkeerplaatsen) op de locatie van de voormalige vuilstortplaats, waar in het verleden illegale chemische lozingen hebben plaatsgevonden. De mogelijke gevolgen daarvan voor de volksgezondheid, o.a. vervuiling van grondwater, en natuur en milieu, zijn nog steeds niet duidelijk. De groep wordt ondersteund door Groen en Heem en inmiddels zijn beroepszaken ingesteld bij de Rechtbank Oost Brabant.