Stand van zaken Fietspad Oude Spoorbaan

Maart 2018

Reactie gemeenteraad Waalre m.b.t. brommers over Fietspad Oude Spoorbaan

 Op 4 januari 2018 hebben wij een brief gestuurd onze brief aan de gemeenteraden van Valkenswaard en Waalre  vanwege het ongeoorloofde gebruik van het fietspad door brommers en de aantasting van natuur en luchtkwaliteit. Van de gemeente Waalre ontvingen wij op 23 februari een schriftelijke reactie. Van de gemeente Valkenswaard hebben wij nog geen enkele reactie ontvangen.

Onze brief is ter kennisgeving gebracht van de gemeenteraad maar verder is er niet op ingegaan. De gemeente geeft aan dat er nauwelijks sprake is van overtredingen. In 2016 en 2017 is 12 keer gewaarschuwd en een keer proces verbaal opgemaakt.

Naar onze mening zegt dit niets over het al dan niet veelvuldig met brommers e.d. over het fietspad rijden maar meer over de controlecapaciteit- en inzet. Het is kwalijk dat het probleem op deze onverschillige wijze wordt afgedaan.

januari 2018:

Groen en Heem heeft door middel van brieven aan de colleges en gemeenteraden van Waalre en Valkenswaard opnieuw de voortdurende overlast door gebruik van gemotoriseerd verkeer over het fietspad benadrukt. Het fietspad zou worden afgesloten voor brommers e.d. en er zou strikt worden gehandhaafd. Helaas moeten wij constateren dat beide gemeenten hun wettelijke zorgplicht voor flora en fauna en verbetering luchtkwaliteit voor de mens nog steeds niet nakomen.

De brieven kunt u via onderstaande links raadplegen.

GENH_20180104-01 brief Waalre mbt gemotoriseerd verkeer fietspad Oude Spoorbaan

GENH_20180104-02 brief Valkenswaard mbt gemotoriseerd verkeer fietspad Oude Spoorbaan

Historie

Op 14 december 2015 heeft de Vereniging Natuurbehoud Valkenswaard samen met Groen en Heem Valkenswaard e.o. en het IVN Valkenswaard – Waalre een klachtenbrief ingediend bij de gemeenten Waalre en Valkenswaard. Aanleiding was het feit dat brommers en scooters (zelfs ook quads en crossmotoren) ongeoorloofd gebruik maken van het fietspad.

Het bestemmingsplan, dat de inrichting van dit fietspad mogelijk maakte, stelt strenge eisen aan het gebruik vanwege de ligging in zwaar beschermde natuur, waarbij beperkingen in het gebruik noodzakelijk zijn vanwege de aanwezige flora en fauna en om verstoring door lawaai voor het nabijgelegen Natura-2000-gebied te voorkomen. Het fietspad mag niet opengesteld worden voor brom- of snorfietsen of anderszins gemotoriseerd verkeer.

De belangrijkste doelstellingen voor de aanleg van het fietspad zijn het terugdringen van geluidsoverlast en uitstoot en het verhogen van de veiligheid voor de fietser.

Tijdens de gevoerde gerechtelijke procedures bij de Raad van State en bij bestuursrechter in Den Bosch is op gestelde vragen door ambtenaren van de gemeente Waalre expliciet geantwoord, dat streng gehandhaafd zal worden op naleving. Tevens werd toegelicht, dat er voorzieningen aangebracht worden om gemotoriseerd verkeer te weren van het fietspad.

Het antwoord van de gemeente Waalre was dat er niet gehandhaafd kon worden vanwege het feit dat er verkeerde borden zijn geplaatst. Nieuwe borden zullen z.s.m. worden geplaatst en er zal handhavend worden opgetreden.

maart – juli 2016

Bij de gemeente Waalre en Valkenswaard zijn handhavingsverzoeken ingediend. Besluiten: men handhaaft door middel van incidentele controles. We hebben bezwaar aangetekend en beraden ons op verdere stappen.

 

Dit is waar wij WEL om geven
Dit is waar wij WEL om geven
Dit is waar wij NIET om geven
Dit is waar wij NIET om geven
De zeldzame heikikker willen wij beschermen
De zeldzame heikikker willen wij beschermen

September 2016

Na maandenlange inspanningen van Groen en Heem hebben de colleges van burgemeesters en wethouders van zowel de gemeente Valkenswaard en Waalre besloten om daadwerkelijk te handhaven op gebruik van gemotoriseerd verkeer van het nieuwe fietspad Oude Spoorbaan.

 Tijdens de juridische schermutselingen van vorig jaar besloot de rechter dat het fietspad ondanks bezwaren er toch mocht komen maar dat gemotoriseerd verkeer verboden is. Ook in het bestemmingsplan is opgenomen dat de gemeente doeltreffende verkeermaatregelen moest nemen om gemotoriseerd verkeer te weren.

Na openstelling van het fietspad bleek dat de beide gemeenten de gemaakte afspraken niet naleefden. Zo werden de verkeerde verkeersborden geplaatst zodat gemotoriseerd verkeer daarmee was toegestaan en ontbraken de maatregelen om dit verkeer van het fietspad te weren.

Groen en Heem sprak de gemeenten hier op aan en na enkele discussies werden alsnog de juiste borden geplaatst. Ook werden maatregelen getroffen om met name auto’s en quads toegang tot het fietspad te ontzeggen. Deze waren echter niet voldoende zodat Groen en Heem alsnog een officieel verzoek tot handhaving heeft ingediend met als resultaat dat de gemeenten Valkenswaard en Waalre hebben toegezegd te blijven handhaven op naleving van de regels. Voor verkeershandhaving in de hele gemeente Valkenswaard zijn, naar eigen zeggen van de gemeente, helaas echter maar 50 uren op jaarbasis beschikbaar voor controle op brommen op fietspaden. Daadwerkelijk handhaven wordt er daardoor niet eenvoudiger op, waardoor de belangen voor flora en fauna weer in het gedrang komen, met name ook voor de zeldzame en kwetsbare reptielsoorten, die vooral door brommers worden overreden.

We zijn tevreden met het feit dat de gemeenten Valkenswaard en Waalre toch hun verantwoordelijkheden nemen. We houden naleving van de gemaakte afspraken in de gaten zodat fietsers ongestoord gebruik van het fietspad kunnen maken zonder overlast voor natuur, mens en dier van vooral brommers.

december 2016

Gemeente Waalre moet verlichting fietspad Oude Spoorbaan verplicht doven Groen en Heem heeft bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ) een officieel handhavingsverzoek ingediend. De reden van het verzoek was de beslissing van de gemeenten Waalre en Valkenswaard om de verlichting op het fietspad Oude Spoorbaan vanwege technische problemen ook de hele nacht aan te laten. Deze onnodige verlichting brengt ernstige schade toe aan flora- en fauna (niet alleen vleermuizen maar ook nacht actieve soorten als amfibieën; de werking van alle amfibieëntunnels wordt ernstig gehinderd dan wel onmogelijk als er verlichting is) in het Waalrese bos. In de zomer 2015 stelde het RVO dat: “De bestaande vliegroute blijft behouden doordat de geleidende structuur behouden blijft en doordat er beperkt verlicht wordt. Daardoor is er geen sprake van aantasting van een essentiële vliegroute.”

“De invloed van de aan te leggen verlichting wordt voldoende gemitigeerd door de beperkte verlichtingsduur ( alleen tussen 6.30 uur en 20.00 uur.).”

Het RVO heeft ingegrepen en de gemeente Waalre nu verplicht de verlichting te doven uiterlijk 23 december 2016, hetgeen is gebeurd.

Daarnaast bestaat nog steeds het probleem van overlast door gebruik door brommers, scooters e.d. Zowel de gemeenten Waalre als Valkenswaard hebben aangegeven handhavend op te treden. Helaas komt men deze toezegging opnieuw niet na. Er wordt niet of nauwelijks gecontroleerd.

Geef een reactie