November 2018

Groen en Heem heeft beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Nieuwe Waalreseweg 199, Tuincentrum Coppelmans.

September 2018

In juli heeft de gemeenteraad van Valkenswaard ingestemd met de plannen voor uitbreiding van Tuincentrum Coppelmans. Het bestemmingsplan werd vastgesteld. Groen en Heem kan zich niet vinden in de plannen vanwege aantasting van natuur en cultuurhistorie. Ook is het onacceptabel dat het niet nakomen van afspraken uit 2003 en het in het verleden zonder vergunning kappen van een fors aantal bomen, eigenlijk zonder noemenswaardige slag of stoot, worden “beloond”.

Groen en Heem stelt beroep in bij de Raad van State.

Uitbreiding Tuincentrum Coppelmans

Tuincentrum Coppelmans wil uitbreiden van ca 5000 m² naar ca 8300 m². Het tuincentrum is van mening dat vanwege recente ontwikkelingen in de branche de concurrentie groter is geworden en dat de verwachtingen van de klanten met betrekking tot het assortiment en winkelbeleving zijn veranderd. In 2003 vond al een uitbreiding plaats van 2600 m² naar 5000 m². De provincie heeft toendertijd aangegeven uitbreiding in de toekomst niet acceptabel te vinden op de locatie welke onderdeel uitmaakt van het akkercomplex Loonder Akkers. Het betreft een complex met esdek, bolle ligging, openheid, zandpaden en bosjes. Midden in het akkercomplex ligt het buurtschap Loon (beschermd dorpsgezicht) met een driehoekige plaetse en oude (langgevel)boerderijen. Het wegenpatroon, met diverse zandwegen, is grotendeels onveranderd sinds 1840. Het gebied kent een samenhang met het beekdal van de Dommel. Op de gemeentelijke erfgoedkaart is het gebied aangegeven met de classificatie “zeer hoge cultuurhistorische waarde”. Het tuincentrum Coppelmans valt sterk op in het open agrarisch gebied vandaar dat de provincie als voorwaarde voor de uitbreiding in 2003 heeft gesteld dat het hoge gebouw aan het uitzicht van het beekdal van de Dommel zou worden onttrokken. Aan die voorwaarde is tot op heden niet voldaan. De gemeente gaat aan de situatie uit 2003 volledig voorbij en heeft het ontwerpbestemmingsplan in februari ter inzage gelegd. Groen en Heem heeft een zienswijze ingediend en aangegeven niet achter de plannen te kunnen staan. Ook zijn wij van mening dat de marktbehoefte niet aanwezig is en dat uitbreiding ten koste gaat van de winkels in het kernwinkelgebied van Valkenswaard.

Via onderstaande links kunt u de zienswijze raadplegen.

GENH 20180219-10zienswijze ontwerpplan Nieuwe Waalreseweg 199