IMG_0418

foto: zicht op de Loonderakker, de enige nog intact zijnde middeleeuwse bolle akker in de regio, aan de Weegbree te Valkenswaard. Het verhoogde esdek valt op doordat u de onderkant van de boomstammen van de achterliggende bomengroep niet kunt waarnemen. De foto is genomen kijkend vanuit Valkenswaard richting Loon te Waalre.

Bericht januari 2016

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat op 17 december 2015 de gemeenteraad van Valkenswaard een streep heeft gehaald door het bouwplan Dommelkwartier. Zoals bekend heeft Groen en Heem Valkenswaard e.o. zich steeds hiertegen verzet. De gemeente mag van de provincie maar 875 woningen bouwen de komende tien jaren en deze kunnen gemakkelijk binnen de bebouwde kom worden gebouwd. Ook gaat de provincie niet akkoord met de aantasting van natuur en cultuurhistorie van de gebieden. Het gebied waar Dommelkwartier gepland was wordt, zowel door de provincie als door de gemeente, beschouwd als zeer waardevol vanwege de aanwezige zeer belangrijke historische landschappelijke unieke kenmerken. Dit geldt met name voor het gebied Weegbree waar het beekdal van de Dommel overgaat in akkers met bol relief, de zogenaamde bolle akkers, ontstaan door landbouwbewerking in de middeleeuwen.

Bericht september 2015

Op 24 september heeft een overgrote meerderheid van de gemeenteraad besloten het bouwplan Dommelkwartier niet verder te ontwikkelen. Prioriteit wordt gegeven aan de vele beschikbare inbreidingslocaties in Valkenswaard. Daarmee is dit waardevolle natuurgebied en regionaal landschappelijk belangrijk erfgoed gered voor de bewoners van Valkenswaard.

Bericht april 2015

Graag brengen wij u op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom het bouwplan Dommelkwartier. Projectontwikkelaar Latoures heeft, begin februari 2015, een concept-ontwerpbestemmingsplan ingediend bij de gemeente. Via bijgevoegde link treft u de informatiebrief aan de gemeenteraad van het college aan. http://www.valkenswaard.nl/internet/brieven-van-het-college-aan-de-raad_3521/item/week-08-ontvangst-concept-ontwerpbestemmingsplan-dommelkwartier_45289.html Heel opmerkelijk is het dat dit concept niet openbaar is. Als argument wordt gebruikt, echter zonder de vereiste belangenafweging, de mogelijke bevoordeling, c.q. benadeling van partijen. Het is voor ons niet acceptabel dat de gemeente kiest voor geheimhouding. Het is in strijd met de Wet openbaarheid van bestuur, waarin Europese regelgeving is uitgewerkt, inhoudende dat de gemeente een tijdige actieve informatieplicht heeft ten aanzien van plannen welke tot een aantasting van milieu kunnen leiden. Zoals bekend hebben de locaties Hoppenbrouwers en met name Weegbree zeer hoge natuur- en cultuurhistorische waarden. Waarom wordt, ondanks toezeggingen tot actieve betrokkenheid en transparantie, weer volledig voorbijgegaan aan de belangen van een groot aantal inwoners van Valkenswaard? Het proces wordt opnieuw gekenmerkt door geheimhouding en van actieve participatie (kranten hebben er vol van gestaan) van burgers is geen sprake. Pas ergens in mei als er een conceptplan klaar is kan de burger formeel inspraak leveren. Welke stappen worden er inmiddels wel gezet zonder dat wij daarvan op de hoogte gebracht worden en onze milieu-natuur- en cultuurhistorische belangen kunnen beschermen? Deze gang van zaken is des te opmerkelijker te noemen aangezien er bij het vernietigde bestemmingsplan wel sprake was van een voorontwerpplan (nu noemt men het conceptplan) en er informatieavonden waren waarin de gemeente de burger op de hoogte bracht. Van welke bevoordeling, c.q. benadeling is hier eigenlijk sprake? In ieder geval zal voor eenieder duidelijk zijn dat benadeling van de burger plaatsvindt.

Bericht december 2015

De gemeenteraad heeft inmiddels het plan definitief verworpen. Een belangrijk natuurgebied en landschappelijk erfgoed is gelukkig behouden.

Via onderstaande link komt u bij een artikel in de Kempener Koerier van 2 juli 2014. Het artikel gaat in op de zeer hoge cultuurhistorische waarde van de gebieden Weegbree en Hoppenbrouwers.

http://www2.prepresskelpen.nl/archiefaenc/2714_kempenerkoerier.pdf

Voor verdere uitgebreide informatie omtrent de cultuurhistorische waarde van het gebied verwijzen wij u naar bijgevoegd onderzoeksrapport:                
Cultuurhistorische Analyse Dommelkwartier Valkenswaard 2014
– Instandhouding Cultuurhistorische waarden Weegbree en de Smelen, Groen en Heem Valkensward e.o.. spetember 2016:instandhouding-cultuurhistorische-waarden-september-2016

Geef een reactie