Februari 2021

Helaas zijn inmiddels  7 van de 12 moeraseiken door de gemeente gekapt. Verheugend is dat we toch nog 5 moeraseiken hebben kunnen behouden.

We vertrouwen er op dat de gemeente de gedane compensatietoezeggingen zo snel mogelijk nakomt.

Maart 2020

Hieronder maakten we melding van ons bezwaar tegen de verleende kapvergunning voor 12 beeldbepalende, cultuurhistorische moeraseiken aan de Haagstraat.

Klachten van omwonenden over overlast in de vorm van wat bladval, schaduw en wortelopdruk (tegen of over de erfgrens)  waren de aanleiding om een een kapvergunning aan te vragen. Daarnaast zouden de bomen voor verkeersonveilige situaties zorgen.

De eerdere vergunningen voor de kap van alle 12 de bomen zijn door de gemeente destijds ingetrokken en na aanvullend onderzoek heeft de gemeente recentelijk nu een nieuwe vergunning afgegeven voor het kappen van 7 van de 12 moeraseiken. De gemeente is overigens daarbij wel voornemens over te gaan tot compensatie.

Uiteraard kunnen aspecten als verkeersveiligheid en overmatige overlast aanleiding geven tot het kappen ervan. Groen en Heem heeft aangeboden met de gemeente hierover te willen overleggen. Hier is de gemeente echter niet op ingegaan. We zijn nog steeds van mening dat het niet noodzakelijk is om 7 van de 12 eiken te kappen. We overwegen dan ook om wederom bezwaar in te dienen. In de tussentijd geldt ons aanbod van overleg nog steeds. Gezamenlijk zouden we kunnen bespreken welke van de 12 eiken daadwerkelijk voor onveiligheid en overmatige overlast zorgen.

 Oktober 2019

Opnieuw heeft de gemeente (bij zichzelf) een kapvergunning aangevraagd om de 12 moeraseiken te kappen. De druk vanuit een handjevol bewoners die overlast ervaren door wortelopdruk en bladval  lijkt te overheersen. Na inventarisatie door Groen en Heem onder bewoners en basisschool is de conclusie dat het met de overlast wel meevalt. Een rigoreuze kap is volstrekt onnodig. Wij hebben de gemeente al geruime tijd laten weten in overleg te willen gaan over oplossingsrichtingen, maar tot op heden is daar nog geen reactie op gekomen.

We wachten af.

20 augustus 2018

We zijn verheugd dat naar aanleiding van ons bezwaar de gemeente heeft besloten de kapvergunning voor de 12 moeraseiken aan de Haagstraat in te trekken.

Ons bezwaarschrift is te downloaden via onderstaande link

GENH 20180703-24 bezwaar kapvergunning 12 moeraseiken aan Haagstraat

Kapvergunning verleend voor 12 moeraseiken aan de Haagstraat

Opnieuw heeft de gemeente Valkenswaard het voornemen om een authentiek stukje Cultuurhistorisch Valkenswaard te laten verdwijnen.

Deze keer zijn het 12 oude moeraseiken aan de Haagstraat. Wat bladval, schaduw en wortelopdruk (tegen of over de erfgrens)  geven de doorslag om deze waardevolle bomen te kappen. Hoewel Valkenswaard zich een “groene” gemeente noemt is dit al de zoveelste keer dat waardevol groen moet wijken en dat herplant de komende jaren ook niet aan de orde is. Hoeveel nieuwe kleine bomen moeten geplant worden en hoeveel jaren gaat het duren voordat dezelfde natuurwaarde is bereikt.

Onbegrijpelijk hoe opnieuw verder wordt gegaan met het slopen van onze historie en van groen. Bij de bespreking van het Groenstructuurplan in de gemeenteraad van februari 2018 pleitte onze nieuwe wethoudster nog voor meer groen op de schoolpleinen. En nu wordt het groene uitzicht van de basisscholen de Windroos en de Dorenhagen zonder pardon verwijderd. De eerste verkiezingsbelofte wordt alweer gebroken. Een goed voorbeeld voor de jeugd toch?

 In de vergunning staat te lezen: uit een korte inventarisatie is op te maken dat de houtopstand geen bijzondere waarde heeft voor de instandhouding van beschermde soorten en dus geen bijzondere natuurwaarden in zich heeft.”.

En dan te bedenken dat het een belangrijke bomenrij betekent die dient als trekroute en foerageergebied voor vleermuizen.

Er lijkt geen sprake van afweging van belangen tussen het belang van het behoud van de bomen zelf en de belangen van voor – en tegenstanders. Kap schijnt voor de gemeente de enige oplossing te zijn, zoeken naar alternatieven, rekening houdend met de problematiek, is kennelijk niet aan de orde.

Het lijkt weer de zoveelste ondoordachte adhoc- actie waarbij opnieuw zorgvuldigheid van beleid ontbreekt.

Onderstaand de link naar ons bezwaarschrift (Door op de link te klikken kunt u het bestand downloaden).

GENH 20180703-24 bezwaar kapvergunning 12 moeraseiken aan Haagstraat