Exell Equestrian, Borkel en Schaft

 

December 2023

De rechtbank vernietigt de verstrekte natuurvergunning

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 27 december 2023 het beroep tegen de verleende vergunning Wet natuurbescherming vernietigd. De provincie moet nu een herzien besluit nemen waarbij rekening gehouden moet worden met wat de rechter vindt.

De rechter is van mening dat de activiteiten op het perceel Schafterdijk 23 niet onlosmakelijk met de activiteiten op Klein Schaft 5 zijn verbonden. Excell Equestrian beweerde dat het de oude stallen van het voormalige varkensbedrijf op Schafterdijk 23 wil gebruiken voor het geval dat paarden in quarantaine moeten bij ziekten. De rechter vond dat niet erg aannemelijk. Er zijn daarvoor voldoende alternatieven. Die beweringen waren ook niet erg geloofwaardig, aangezien er op het perceel Schafterdijk 23 vier nieuwe woningen worden gebouwd en de oude vervallen stallen die er nog staan worden gesloopt.

Ook kon de rechter zich niet vinden in het gebruiken van de rechten uit de oude milieuvergunning van het varkensbedrijf, dat al sinds 2015 beëindigd is. Exell Equestrian wilde die oude rechten gebruiken om daarmee de stikstofuitstoot van de vele paarden en evenementen van het paardencentrum aan Klein Schaft 5 weg te strepen. Dat is wettelijk niet toegestaan.

Januari 2023

Beroep tegen natuurvergunning voor paardenbedrijf Exell Equestrian aan Klein Schaft 5 in Borkel en Schaft

De provincie heeft in het kader van de Wet Natuurbescherming een natuurvergunning verleend voor de paardenhouderij Exell Equestrian. Zo’n natuurvergunning ontbrak al jaren en is verplicht voor activiteiten die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor Natura2000-gebieden. Naast het houden van paarden organiseert het bedrijf jaarlijks twee grote en meerdere kleinere evenementen.

Het bedrijf ligt vlakbij het Natura2000-gebied Leenderbos en de mogelijke stikstofdeposities (o.a door de vele verkeersbewegingen door de evenementen) kunnen de al bestaande overbelaste situatie door stikstof van de natuur verergeren.

We gaan in beroep tegen de verleende vergunning bij de Rechtbank Oost-Brabant. We zijn van mening dat de vergunning onterecht is verleend door onjuiste toepassing van de wet en regelgeving wat stikstof betreft. Zeker in deze tijd waarbij de stikstofneerslag in de natuur fors moet verminderen en boerenbedrijven bij Natura2000-gebieden dreigen te moeten verdwijnen.

Als argumenten voor de vergunningverlening worden gesteld dat de agrarische activiteiten van het bedrijf onlosmakelijk waren verbonden met een voormalig varkensbedrijf aan de Schafterdijk. Het merkwaardige argument was dat op die locatie ook paarden waren. Vervolgens worden de stikstofrechten van het reeds jaren geleden beëindigde varkensbedrijf beschouwd als rechten die kunnen worden “weggestreept” tegen de stikstofuitstoot van de paardenhouderij Exell Equestrian en voor de evenementen.

Naar onze mening wordt het “tovertruc”, de zogenaamde “interne saldering stikstof” weer uiterst creatief, en ten onrechte, toegepast. We zijn benieuwd naar wat de rechter daarvan vindt.