Ontsluitingsweg Eurocircuit Mgr Smetsstraat

De nieuwste ontwikkelingen staan boven aan.

Maart 2023

De gemeenteraad heeft het plan voor het realiseren van de ontsluitingsweg door middel van de zuidelijke toe-/afrit van de nieuwe N69 en de Mgr. Smetsstraat opnieuw vastgesteld. Het betreft een 60 km/h-weg van circa 150 meter lengte bedoeld om de ontsluiting van het Eurocircuit en in de nabijheid gelegen functies te reguleren. Met andere woorden, de weg zal voor alle verkeer worden opengesteld. De weg sluit aan op de oprit naar het zuiden, precies in de haakse bocht. Verder ligt hij dan vrijwel evenwijdig aan de oprit en sluit dan aan op de Mgr Smetsstraat, ten zuidwesten van de fietstunnel.

Het vorige bestemmingsplan is in oktober 2021 door de Raad van State vernietigd omdat de aanleg en het gebruik van de weg zou leiden tot stikstofemissies op het nabijgelegen Natura 2000- gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. Dat heeft nadelige gevolgen voor de natuur.

De gemeenteraad stelt nu dat als het kunnen bemesten en beweiden van de huidige agrarische gronden gelegen binnen het plangebied wordt uitgesloten de stikstofuitstoot van het verkeer op de nieuwe weg wordt gecompenseerd. Om dit te waarborgen is in het bestemmingsplan een aanduiding opgenomen dat de gronden niet mogen worden gebruikt voor het bemesten en beweiden. De gronden zullen worden benut ten behoeve van duurzaam grondgebruik en bloemrijk grasland.

De raad gaat er daarbij vanuit dat dit een vorm van intern salderen is. Je beperkt dan uitstoot van stikstof om ergens anders een uitbreiding van de stikstofuitstoot te kunnen realiseren, binnen hetzelfde project. Naar onze mening is de voorgestelde constructie een oneigenlijk gebruik van de mogelijkheid om de stikstofuitstoot van de weg te compenseren omdat de gronden en de weg niet tot hetzelfde project behoren. In tegenstelling tot wat de gemeenteraad stelt vinden wij het eerder een vorm van extern salderen en daarvoor gelden hele andere spelregels, waaraan nu heel gemakkelijk aan wordt voorbijgegaan.

Groen en Heem heeft daarom opnieuw beroep bij de Raad van State tegen het plan ingesteld.

Oktober 2021
Op 27 oktober heeft de Raad van State uitspraak gedaan waarbij het vastgestelde bestemmingsplan is vernietigd. De aanleg en het gebruik van de weg zou mogelijk significant negatieve stikstofdeposities met zich mee brengen op het Natura2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. Niet aangetoond was dat aantasting van natuurwaarden niet plaats zou vinden.

Ook heeft de gemeente geen onderzoek gedaan naar mogelijke negatieve gevolgen voor het grondwater vanwege de vele illegale chemische (bedrijfs)afvalstortingen in het verleden bij de voormalige vuilstortplaats aan de Victoriedijk.

De gemeente heeft al aangekondigd om, na aanpassing en verbetering, het bestemmingsplan opnieuw ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad in kwartaal 2 van 2022.

We blijven de ontwikkelingen volgen.

Mei 2021

Op 7 januari 2021 heeft de mondelinge behandeling van het beroep plaatsgevonden bij de Raad van State.

De uitspraak laat erg lang op zich weten. De verwachting is nu halverwege de maand juni.

Juni 2020 Verkeercirculatie Eurocircuit en HUB ASML Victoriedijk

Zoals bekend heeft Groen en Heem beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het besluit tot vaststelling van de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied ter hoogte van Mgr. Smetsstraat 40.  Het plan voorziet in de aanleg van een ontsluitingsweg ten behoeve van het Eurocircuit en mogelijk andere ontwikkelingen.

De mondelinge zitting zal waarschijnlijk plaatsvinden in september, oktober 2020.

De belangrijkste beroepsgrond is dat negatieve effecten op Natura2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux niet zijn onderzocht uitgaande van de maximale ontwikkelingen die het plan biedt. Met name betreft het de stikstofuitstoot van de te verwachten vele verkeersbewegingen.

De gemeente geeft in het plan aan dat de aan te leggen weg alleen toegankelijk is voor aanwonenden en agrariërs uit de nabije omgeving, en kan in het geval van maximaal 6 evenementen worden gebruikt voor het verkeer van en naar het nabijgelegen Eurocircuit.

Uit een raadsinformatiebrief van 9 juni 2020 blijkt nu dat het plan veel meer ontwikkelingen mogelijk maakt. Het plan is bedoeld als verkeerscirculatie van het Eurocircuit (en overig) en kan mogelijk dienen voor een toekomstige HUB voor parkeren op afstand ten behoeve van ASML. De HUB zou dan worden aangelegd op de voormalige vuilstort aan de Victoriedijk in Valkenswaard.

Oktober 2019

Groen en Heem heeft beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het besluit tot vaststelling van de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied ter hoogte van Mgr. Smetsstraat 40. 

Het plan voorziet in de aanleg van een ontsluitingsweg ten behoeve van het Eurocircuit en mogelijk andere ontwikkelingen.

Significant negatieve effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux zijn niet uit te sluiten.

Het plan maakt mogelijk dat de aan te leggen weg alleen toegankelijk is voor aanwonenden en agrariërs uit de nabije omgeving, en kan in het geval van maximaal 6 evenementen worden gebruikt voor het verkeer van en naar het nabijgelegen Eurocircuit.

In het bestemmingsplan is echter geen enkele beperking opgenomen met betrekking tot het gebruik van de weg. De voornoemde maatregelen tot beperking van het gebruik van de weg zullen mogelijk via een verkeersbesluit worden genomen, maar zijn niet verankerd in het bestemmingsplan. Een verkeersbesluit geeft niet de juridische zekerheid dat een bestemmingsplan wel biedt, gezien de vrij eenvoudige wijze waarop een verkeersbesluit desgewenst kan worden ingetrokken.

De keuze om beperkingen op te leggen door middel van een verkeersbesluit is tot stand gekomen na grote druk van de gemeente Bergeijk.

Aannemelijk is dat de weg, als er geen harde beperkingen gelden, tot zeer veel meer verkeersbewegingen leiden. Immers; de weg zal dan een snelle verbinding vormen tussen de N69 en de meer naar het zuidwesten van de ontsluiting gelegen voorzieningen, zoals het Eurocircuit, Montana Snowcenter en Vakantiepark Center Parcs de Kempervennen.

Ook kan de weg mogelijk gaan dienen als ontsluitingsweg voor de ambitieuze plannen Dommelland van de gemeente. De gemeente richt zich daarbij op een totaal aantal toeristen van 1 miljoen per jaar dat in de toekomst voor vakantie en of recreatie naar Valkenswaard moet komen.

De belangrijkste reden voor het beroep is gelegen in het feit dat in het plan de maximale negatieve gevolgen van o.a de stikstofneerslag op Natura2000 niet zijn beoordeeld, hetgeen wettelijk wel is verplicht.

Het lijkt erop dat in Valkenswaard opnieuw gekozen is voor economische spin-offs, met achterstelling van de belangen voor natuur en milieu.