Persbericht commissie mer

18 maart 2019

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de bestemmingsplannen voor het Eurocircuit opnieuw beoordeeld. Zij concludeert dat nieuwe informatie geleverd is maar het rapport nog niet compleet is. Zo worden geluideffecten mogelijk onderschat. De Commissie adviseert daarom te wachten met een besluit, en eerst de milieugevolgen compleet in beeld te brengen.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de gemeenteraden van de gemeente Valkenswaard en van Bergeijk – besluit over het project.

Zie ook: www.commissiemer.nl

GENH 20190202-06 brief commissie mer GENH 20190107-01 reactie concept PlanMER versie december 2018

GENH 20190107-01 reactie concept PlanMER versie december 2018

Het plan

De gemeenten Valkenswaard en Bergeijk willen de activiteiten op het Eurocircuit, zoals motor-, rally- en fietscross, hondentraining en outdoor vastleggen in nieuwe bestemmingsplannen en nieuwe vergunningen. Voordat de gemeenteraden van de gemeente Valkenswaard en van Bergeijk over de plannen besluiten, zijn de milieugevolgen in een
milieueffectrapport onderzocht. Eerder concludeerde de Commissie dat het rapport nog niet compleet was.
De gemeente Valkenswaard heeft de Commissie gevraagd het aangepaste rapport te toetsen.

Het advies

Het aangepaste rapport geeft belangrijke nieuwe informatie over het Eurocircuit. Zo is de verkeerssituatie nu goed in beeld gebracht. Ondanks dat is het rapport nog niet volledig.
De beschrijving van de huidige legale situatie schiet nog tekort. Nu daar op korte termijn rechterlijke uitspraken over komen, zou de uitkomst daarvan helpen de nodige duidelijkheid te verschaffen. Onduidelijk is namelijk welke activiteiten nu wel of niet zijn toegestaan. Naast de activiteiten op het Eurocircuit, staan de nieuwe bestemmingsplannen
ook andere activiteiten toe die geen relatie hebben met het Eurocircuit, zoals evenementen. De milieueffecten daarvan, zoals verstoring van natuur, zijn nog niet beschreven. Het rapport onderschat daardoor mogelijk de milieueffecten van de plannen.
Ook laat het rapport nog niet goed zien welke maatregelen getroffen kunnen worden om eventuele geluidhinder, aantasting van beschermde natuur en verkeersoverlast te verminderen of wegnemen. De gemeenten kunnen hier dus nog geen keuze in maken.
De gemeente Valkenswaard heeft laten weten het rapport te laten aanpassen en daarna pas te besluiten.