Gemotoriseerd verkeer door Leenderbos ongewenst

Van onze leden en inwoners van de gemeente Valkenswaard e.o. ontvingen wij vragen en opmerkingen omtrent het gebruik van gemotoriseerd verkeer in de natuurgebieden die behoren tot het beschermde Europese Natura 2000-natuurnetwerk; het Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux, waaronder ook het stiltegebied de Malpie.

De laatste jaren is niet alleen het gemotoriseerd verkeer maar ook het aantal groepen toeristen die met gehuurde (vaak originele oude) solexen door de Malpie en het Leenderbos toeren significant toegenomen. Diverse commerciële partijen in Valkenswaard, Heeze- Leende, Budel en Maarheeze bieden deze solex-activiteiten aan.

Op de website van visitvalkenswaard wordt deze vorm van gemotoriseerde recreatie zelfs gepromoot als een bezigheid om te genieten in de natuurgebieden rondom Valkenswaard. Louter een economisch belang dat voorbijgaat aan de rust, gezondheid en recreatie-genot van wandelaars en fietsers.

Ook wil Off-road Budel een internationaal evenement organiseren waarbij met 4×4-terreinwagens door het Leenderbos wordt gereden.

Met name veroorzaken tweetakt-brommers (snorfiets en solex) uitstoot van voor wandelaars en fietsers schadelijke fijnstof en vooral ook ultra-fijnstof en worden natuurwaarden aangetast door de uitstoot van stikstof.

Ook de uitstoot van giftige stoffen, zoals benzeen, hebben een schadelijk effect op zowel de natuur als de mens.

We verwijzen verder naar het onderzoek “Gezondheidseffecten van brommeremissies” van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/630315001.pdf

Groen en Heem is van mening dat, mede gelet op de geldende natuur en milieu wet -en regelgeving, gemotoriseerd verkeer, dwars door de genoemde natuurgebieden, de aanwezige kwetsbare  natuur aantast en daarmee niet langer wenselijk en toelaatbaar is.

Onze mening wordt ondersteund door o.a. de toenemende politieke druk om vervuiling, luchtverslechtering tegen te gaan en te streven naar klimaatverbetering en de recente uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van 29 mei 2019.

In een brief hebben wij de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende opgeroepen te voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor haar inwoners, voor natuur en milieu door maatregelen te nemen om het gemotoriseerd verkeer door deze natuurgebieden aan te pakken.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen door doorgaande wegen in de natuurgebieden (o.a. de Budelse Baan, Bruggerdijk en Malpiepad)  af te sluiten voor alle gemotoriseerd verkeer, of bijvoorbeeld door het nemen van specifiek gerichte maatregelen om bijvoorbeeld brommers en snorfietsen van fietspaden te weren zoals het college van de gemeente Heeze-Leende eerder dit jaar middels een verkeersbesluit op het fietspad de Plaetse te Heeze (Staatscourant d.d. 20 juni 2019 heeft gerealiseerd.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-34606.html

In de motivatie van dit besluit is expliciet vermeld dat het fietspad niet gebruikt mag worden door gemotoriseerd verkeer (dus ook niet door brom- en snorfietsen), omdat dan de negatieve effecten op Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen niet uitgesloten konden worden. Het college van de gemeente Heeze-Leende voldoet, ingevolge artikel 1.1 a van de wet Milieubeheer en artikel 1.11 van de wet Natuurbescherming hiermee aan haar wettelijke zorgplicht voor een dergelijk Natura 2000-gebied.

We hebben bovenstaande voorgelegd aan de terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Zij ondersteunen ons verzoek.