Natuur- en milieuorganisaties dreigen met juridische stappen tegen kabinet

 

De overheid moet de uitstoot van stikstof snel verminderen. Dat eist Greenpeace Nederland, met steun van Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, Milieudefensie en SoortenNL, in een zogenoemde ‘sommatiebrief’ aan het kabinet. De Europese Habitatrichtlijn – bedoeld om natuur te beschermen– wordt door Nederland geschonden, ondanks de recent aangenomen stikstofwet. Dit stelt Greenpeace in de brief, dat zich beroept op het Verslechteringsverbod. Nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de huidige wet en het erbij behorendemaatregelenpakket tot 2030 niet genoeg stikstof reduceert om de verslechtering van de meest kwetsbare natuur te stoppen.

 

In het onderzoek ‘Effecten van stikstofdepositie nu en in 2030’ van onderzoekcentrum BWARE komt naar voren dat in veel stikstofgevoelige natuurgebieden in 2030 nog steeds sprake zal zijn van teveel stikstof. Zelfsindien de doelen van het kabinet voor stikstofreductie worden gehaald. Dit betekent dat de natuur in veel natuurgebieden, waaronder zandverstuivingen, vennen, hoogvenenen veenmosrietlanden, de komende jaren verder zal verslechteren.

Maatregelen helpen niet

De voorgenomen herstelmaatregelen zullen bovendien niet afdoende zijn. Het onderzoek laat ook zien dat kenmerkende biodiversiteit in delen van zeer gevoelige natuurtypen, zoals heischrale graslanden en oude eikenbossen, blijvend verloren is gegaan. Overmatige stikstof in het leefgebied van onder andere tapuit, duinpieper, korhoen en diverse soorten bosvogels heeft er voor gezorgd dat deze vogelsoorten sterk bedreigd zijn of zelfs al verdwenen zijn als Nederlandse broedvogel.

Onrechtmatige overheidsdaad

Greenpeace spreektvan een onrechtmatige overheidsdaad van de Staat die ernstig nalatig is in het nakomen van zijn verplichtingen uit de Europese Habitatrichtlijn om de natuur voldoende te beschermen. De stikstofaanpak van de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering, aangenomen op 9 maart 2021, schiet ernstig tekort. De stikstofdepositie is in Nederland al zo’n veertig tot vijftig jaar sterk verhoogd. De gestelde reductiedoelen zijn onvoldoende om te voorkomen dat beschermde natuur verder verslechtert. Dat zal onomkeerbare en desastreuze gevolgen hebben.

De stikstoflast is al tientallen jaren te hoog als gevolg van de uitstoot van het verkeer, de industrie en de intensieve veehouderij. Maar de grote boosdoener is vooral de grove nalatigheid van de Staat die onvoldoende heeft ingegrepen. Het wordt tijd dat de overheid in actie komt en dat het nieuwe kabinet snel concretestappen zet in het nieuwe regeerakkoord.

Eis: maatregelen tot verdere reductie stikstof

In de sommatiebrief stelt Greenpeace stevigeeisen aan het kabinet, die moeten leiden tot een veel grotere vermindering van de stikstofuitstoot dan nu wordt beoogd. De Staat wordt erin gevraagd binnen twee maanden te reageren. Als er in het regeerakkoord geen extra maatregelen komen die de stikstof aanzienlijk reduceert, gaat Greenpeaceover tot dagvaarding van de Staat. “Gezonde natuur is van levensbelang en bovendien onze grootste bondgenoot in de aanpak van de klimaatcrisis, honger en het voorkomen van pandemieën. Als we de wereldwijde natuurcrisis willen keren moeten we de grootste oorzaken van biodiversiteitsverlies daadkrachtig aanpakken”, aldus Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland.